فلنج ها عمدتا يک صفحه اتصالی جهت اتصال دو قطعه در بخشی از خطوط لوله و يا تجهيزات و شيرآلات ميباشد که دو سر آن از پيچ يا مهره استفاده مينمايد.
انواع فلنج های مورد استفاده در صنايع، فلنج گلودار، فلانج لبه دار، فلنج ساکتی، فلنج رينگی، فلنج دنده ای و چند نوع ديگر ميباشد.
بسته به جنس الياژ مورد استفاده در ساخت فلنج فلنج ها به دسته های گوناگون تقسيم بندی ميشوند.
فلنج ها بر اساس نوع جنس از استانداردهای معتبر بين المللی مختلف ساخته ميشوند.
شرکت پدیده تجهیزات صنعت ایرانیان ، به انبارهای بزرگ کارخانجات معتبر دنيا دسترسی دارد. فلنج ملسی، فلنج تکنو فورج، فلنج گالپرتی

فلنج استیل: 

فلنج بشقابی: 

فلنج تبدلی:

فلنج لبه دار: 

فلنج کور:

فلنج گلودار:

درباره ما

پروژه ها

سایت های مرتبط